Sulh Hukuk Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu

T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/7316
K. 2013/8804
T. 11.06.2013

* SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI ( Mahkemece Hatalı Olarak Temyiz Süresinin İki Hafta Olarak Belirtilmesinin Hükmü Temyiz Eden Tarafa Hak Sağlamayacağı – Sulh Hukuk Mahkemesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )

* TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sulh Hukuk Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin 8 Gün Olduğu – Mahkemece Hatalı Olarak Sürenin İki Hafta Olarak Belirtilmesinin Hükmü Temyiz Eden Tarafa Hak Sağlamayacağı )

* KARAR DÜZELTME ( Sulh Hukuk Mahkemesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )

* KOMŞU TAŞINMAZA GEÇİCİ OLARAK GİRME ( Sulh Hukuk Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin 8 Gün Olduğu – Mahkemece Hatalı Olarak Sürenin İki Hafta Olarak Belirtilmesinin Hükmü Temyiz Eden Tarafa Hak Sağlamayacağı )

4721/m.748
6100/m. 90
1086/m. 440

ÖZET : Komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı davasında; kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hakim kanundaki süreleri arttıramaz veya eksiltemez. Halen yürürlükte bulunan yasa hükümlerine göre sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gün olduğu halde hüküm sonucunda mahkeme hakimince hatalı şekilde kararın 2 hafta içinde temyiz edilebileceğinin belirtilmesi hükmü temyiz eden tarafa herhangi bir hak sağlamaz. Temyiz talebinin süre yönünden reddine karar verilmelidir.

İstisnaları hariç olmak üzere, sulh hukuk mahkemesi kararları karar düzeltmeye tabi değildir. Bu dava da yasanın öngördüğü istisnalardan olmadığına göre karar düzeltme istemi incelenemez.

DAVA : Taraflar arasındaki Türk Medeni Kanununun 748. maddesi gereğince komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hükmün; Dairemizin 04.07.2013 gün ve 2012/15129 – 2013/1428 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davalı tarafından karar düzeltme dilekçesinde; davanın kabulüne ilişkin olarak verilen hükümde temyiz süresinin iki hafta olduğunun belirtildiği, kararı süresinde temyiz ettiklerini ileri sürerek karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

6100 sayılı HMK’nın GEÇİCİ MADDE 3 (1) fıkrası hükmüne göre; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

Aynı maddenin (2) fıkrası gereğince de; Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır ve 1086 sayılı HUMK’nın 437. maddesinde sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gündür.

Ayrıca 6100 sayılı HMK’nın 90. maddesi gereğince süreler, kanunda belirtilir veya hakim tarafından tespit edilir. Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hakim kanundaki süreleri arttıramaz veya eksiltemez. Halen yürürlükte bulunan yasa hükümlerine göre sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gün olduğu halde hüküm sonucunda mahkeme hakimince hatalı şekilde kararın 2 hafta içinde temyiz edilebileceğinin belirtilmesi hükmü temyiz eden tarafa herhangi bir hak sağlamaz. Bu nedenle Dairemizin davalı vekilinin temyiz talebinin süre yönünden reddine yönelik kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.03.2013 tarihli ve 2012/19-779 esas, 2013/355 sayılı kararı da bu doğrultudadır.

Diğer taraftan HUMK’nın 440/III-2 maddesine göre, istisnaları hariç olmak üzere, sulh hukuk mahkemesi kararları karar düzeltmeye tabi değildir. Bu dava da yasanın öngördüğü istisnalardan olmadığına göre karar düzeltme istemi incelenemez.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, karar düzeltme isteğini içeren dilekçenin (REDDİNE), gereksiz yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 11.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.