Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebilir

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/26641
K. 2013/36040
T. 14.11.2013

Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebilirliği

* İPOTEK HAKKININ HACZİ ( Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebileceği – Yasal Engel Bulunmadığı/Tapu Siciline Şerh Verilmesinin Yeterli Olduğu )

* SINIRLI AYNİ HAKKIN HACZİ ( Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebileceği – Yasal Engel Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )

* BORÇLUNUN SAHİP OLDUĞU İPOTEK HAKKI ( Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebileceği – Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

* TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİ ( Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebileceği – Yasal Engel Bulunmadığı/Tapu Siciline Şerh Verilmesinin Yeterli Olduğu )

2004/m. 16
4721/m. 881

ÖZET : İpotek, kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesi olanağını sağlayan sınırlı bir ayni haktır. Haciz ise, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra müdürü tarafından el konulmasıdır. Sınırlı ayni hakların haczi mümkün olduğundan, sınırlı ayni hak niteliğinde olan borçlunun sahip bulunduğu bir ipotek hakkı da haczedilebilir. Haczin tamamlanması için ipotek hakkının haczedildiğinin tapu siciline şerh verilmesi yeterlidir. İpotek hakkının haczedilemeyeceğine ilişkin yasal bir engel de bulunmamaktadır. Bu durumda, ipotek hakkının haczedilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, dava dışı S… End. Ham. Maden. Ür. Nak. Paz. Tic. A.Ş. adına tapuda kayıtlı olan N… Merkez B… Köyü 126 ada 4, 46, 47, 48, 49, 50 parselde sayılı taşınmazlar üzerinde borçlu lehine 13.09.2012 tarih ve 9673 yevmiye numarası ile 1. dereceden ipotek kaydı olduğu ve bu ipotek hakkı üzerine takip alacaklısının haczinin 07.03.2013 tarihinde işlendiği görülmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 881 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan ipotek, kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesi olanağını sağlayan sınırlı bir ayni haktır. Haciz ise, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra müdürü tarafından el konulmasıdır (Baki Kuru el kitabı sayfa 357). Sınırlı ayni hakların haczi mümkün olduğundan, sınırlı ayni hak niteliğinde olan borçlunun sahip bulunduğu bir ipotek hakkı da haczedilebilir. Haczin tamamlanması için ipotek hakkının haczedildiğinin tapu siciline şerh verilmesi yeterlidir. İpotek hakkının haczedilemeyeceğine ilişkin yasal bir engel de bulunmamaktadır. Bu durumda, ipotek hakkının haczedilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.