Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacakları Kesinleşmeden İcraya Konulabilir

Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamlar Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulabilir

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/30173
K. 2012/13094
T. 18.4.2012

• TAKI BEDELİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMLAR ( Kesinleşmeden İcraya Konulabileceğinden Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği)
• ZİYNET ALACAĞINA İLİŞKİN İLAM ( Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği – Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamların Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği)
• İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMASI ( Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamların Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği – Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği)
• KESİNLEŞMESİNE GEREK OLMADAN İCRAYA KONULABİLECEK İLAM ( Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamın Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği)

1086/m.443
6100/m.350

ÖZET : Tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Takı bedelinden kaynaklı tazminat alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür. Takip konusu ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesi ile takibin iptali isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından, Uzunköprü 1. Asliye Mahkemesi`nin 21.04.2011 tarih ve 2007/520 E. 2011/117 K. sayılı boşanma ilamında hüküm altına alınan ziynet eşyalarının iadesi mümkün olmadığı takdirde bedelinin yasal faizi ile tahsili ve yargılama giderlerinin tahsili amacıyla ilamlı icra takibine başlandığı, borçlunun ilamın kesinleşmediğinden bahisle takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin kabulüne ve icra emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
HUMK.’nun 443/4. maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan yargılama gideri ve tazminat vs. alacaklara ilişkin hükümler de aynı kurala tabidirler.
Somut olayda, Uzunköprü 1. Asliye Mahkemesi`nde Ö. İ. E.`nin, L. E. aleyhinde açtığı boşanma davasında tarafların boşanmalarına karar verildiği ve aynı ilamda ziynet alacağının kabulü ile ziynet eşyalarının aynen iadesine, aynen iade mümkün olmadığı takdirde 10.534,00 TL`nin davalı L.`den alınıp, davacı Ö.`e verilmesine, hükmedildiği görülmüştür. Ayrıca ilamın boşanma davası ile birlikte görülen ve hüküm altına alınan takı bedelinden kaynaklanan tazminat alacağına ilişkin takibe konulan kısmının, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer`i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de takı bedelinden kaynaklı tazminat alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür. Bu nedenlerle, mahkemece borçlunun şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken takip konusu ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesi ile takibin iptali isabetsizdir.
Açıklanan nedenlerle; işin esasına girilip sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi